Streekstad Centraal

Gemeente Alkmaar, betrokken woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben hun ambities en opgaven voor de komende vier jaar omgezet in gezamenlijke prestatieafspraken. Deze gaan over thema's als voldoende betaalbare en energiezuinige woningen, wonen & zorg, leefbaarheid en wijkgericht werken. Maandag zijn de afspraken ondertekend.

De prestatieafspraken zijn gemaakt tussen de gemeente Alkmaar,  Kennemer Wonen, Van Alckmaer, Wooncompagnie en Woonwaard, en de huurdersverenigingen van Kennemer Wonen, Van Alckmaer en Noord-Kennemerland. Doel is om de stad aantrekkelijk te houden voor jong en oud, en om groei, variatie in wijken en duurzaamheid te ontwikkelen.

Er is vooral vraag naar (sociale) huurwoningen. De partners inventariseren komend jaar waar precies behoefte aan is en stemmen het programma voor nieuwbouw en ingrepen op bestaande woningen hierop af. De corporaties zorgen de komende jaren in ieder geval voor netto rond 500 extra sociale huurwoningen. In 2021 staat de oplevering van 119 woningen gepland en start de bouw van 38 woningen. Om de mogelijkheden voor woningzoekenden verder te vergroten, kijken de corporaties  in 2021 waar zij ‘flexibel wonen’ kunnen realiseren met name voor jongeren.

De corporaties zullen de huren jaarlijks heel beperkt laten stijgen, in overleg met hun huurdersorganisaties. Ook zorgen ze ervoor dat minimaal 95 procent van alle woningen in Alkmaar sociale huurwoningen blijven.

De gemeente zet flink in op de sociale huursector. Dit jaar werden de regels twee keer versoepeld voor verhuizing binnen de sector voor mensen die groot of te klein wonen. Vorige week presenteerde het college het programma 'Versnel de woningbouw' en in oktober hadden B&W al besloten om grondprijzen voor sociale bouw te verlagen, toen bleek dat de gemeente relatief erg duur was. Ook wordt in de afspraken gerefereerd naar het pact ‘Wonen met ondersteuning – commitment op leefbaarheid' uit 2018, met daarin afspraken over beschikbaarheid van betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen.

Vanzelfsprekend wordt verder verduurzaamd. Tot en met 2024 sluiten de corporaties naar verwachting 1.461 woningen aan op het HVC-warmtenet. De verduurzaming van huurwoningen gaat gepaard met lagere woonlasten voor huurders.

In 2021 start een woonservice pilot met wijksteunpunt De Mieuwijdt in Graft om extra in te spelen op de grote behoefte aan een combinatie van wonen en zorg, maar er borrelt nog meer. Zo komt er in de eerste helft van het jaar een gebiedsagenda voor Overdie en starten er in de tweede helft gesprekken voor een agenda voor de andere wijken en buurten.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl