Streekstad Centraal

Gezien de toenemende aandacht voor duurzaamheid en de rollen die de overheid daarin kan spelen, heeft de Alkmaarse Rekenkamercommissie milieuonderzoeksbureau CE Delft gevraagd een quickscan uit te voeren van het Alkmaarse duurzaamheidsbeleid van 2016-2020. Uit de scan blijkt dat er nog verbeteringen mogelijk zijn.

CE Delft bestudeerde de doelstellingen en fundamenten van het Alkmaarse duurzaamheidsprogramma en de uitvoering daarvan. Belangrijk punt daarbij was dat gemeente in het klimaat- en energiebeleid vooral initiërende, organiserende en faciliterende rollen vervult. De uitvoering berust hoofdzakelijk bij derden. De Rekenkamercommissie vindt het belangrijk dat duidelijk wordt over wie de kosten draagt voor de diverse maatregelen. Dit om eventuele onzekerheid en verlies aan vertrouwen in de overheid weg te nemen.

De quickscan bracht hoofdverbeterpunten naar voren. In de  uitvoeringsagenda’s zijn per maatregel ambities gespecificeerd, maar slechts voor een (klein) deel gekwantificeerd. Met meer streefwaarden kunnen raadsleden makkelijker bepalen wat het ambitieniveau van de maatregelen is en achteraf de resultaten beoordelen.

Daarnaast ontbreekt een integraal beeld van de totale uitgaven voor duurzaamheid. Derde punt is dat de gemeente wel periodiek  CO2-uitstoot, het aandeel groene energie en het energiegebruik monitort, om inzicht te krijgen in de totale uitstoot in de gemeente, maar nog niet het (CO2)-effect van genomen maatregelen.

CE Delft ziet kansen voor succesvol beleid met betrekking tot energiebesparing en zonnepanelen bij bedrijven(terreinen), met name bij bedrijven die in Milieucategorie 3 (bedrijven met de één na hoogste milieu-impact) vallen. Ook ziet het bureau kansen in voedselbeleid.

Het onderzoeksbureau raadt aan om meer meetbaar en tastbaar (SMART) te werk te gaan, met betrekking tot totale uitgaven voor duurzaamheid, resultaten in de monitor en om breed binnen de organisatie te inventariseren waar eenvoudig aan duurzaamheid is te winnen.

Het rapport is op 4 juni aangeboden aan de Alkmaarse gemeenteraad.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Streekstad Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@streekstadcentraal.nl