HALstad Centraal

Voor de zomer organiseerde gemeente Langedijk twee participatiebijeenkomsten over het herstel van de vaarverbinding Machinesloot – Achterburggracht. Een bewonersgroep vroeg toen het alternatieve tracé uit het Masterplan 2012, de zogenaamde ‘oostelijke variant’, te heroverwegen. Na heroverweging en verder onderzoek kiest het college er toch definitief voor het westelijke tracé Sportlaan – Wilgenlaan verder uit te werken. 

Het alternatieve tracé loopt parallel aan de Tulpenstraat en de Oostelijke Randweg. In het onderzoek zijn ruimtelijke, functionele, veiligheids- en financiële aspecten en het draagvlak onder omwonenden meegenomen. Een westelijke variant bleek betere kansen te bieden voor ondernemers, de bestaande groenstructuur te versterken, aantrekkelijker te zijn dan het oostelijke tracé wat betreft cultuurhistorische beleving en het kost minder. Het westelijk tracé is ook duurzamer, omdat het een robuuster watersysteem oplevert.

Burgemeester en wethouders gaan stellen de raad om akkoord te gaan met hun voorkeur. Naar verwachting neemt de raad hierover eind januari een besluit.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl