HALstad Centraal

Acht hoofdthema’s sieren het Collegeprogramma ‘De vaart in Langedijk’ voor de bestuursperiode 2018-2022, dat deze week het licht zag.  De doelen en
uitgangspunten staan vast, maar de wijze van realisatie ligt open. Het programma biedt ruimte voor aanpassing of aanvulling van afspraken als daar reden voor is, bijvoorbeeld door de fusie met Heerhugowaard.

In het collegeprogramma is nadrukkelijk ruimte voor initiatieven van anderen, samenwerking met partners en inbreng van de gemeenteraad. De raad stelt een agenda op over onderwerpen die raadsbreed als belangrijk en/of urgent worden beschouwd en het college zal hierover de dialoog aangaan.

Als een rode draad lopen vijf principes door het programma als leidraad voor het maken van beleidskeuzes: Langedijk neemt initiatief, in Langedijk voel je je thuis, Langedijk is actief!, in Langedijk telt iedereen mee en Langedijk zet middelen slim in. Deze principes zijn terug te vinden in acht hoofdthema’s:
Trots Langedijk, Veilig Langedijk, Welvarend Langedijk, Gezond Langedijk, Meedoen in Langedijk, De leefomgeving van Langedijk, Duurzaam Langedijk en Besturen in Langedijk.

Trots Langedijk gaat over ontwikkeling met behoud van historie en unieke kenmerken. Voor samenwerking kijkt het college allereerst naar fusiepartner Heerhugowaard, maar ook naar regio Alkmaar, regio Noord-Holland-Noord en de Metropoolregio Amsterdam.

De komende jaren is er extra aandacht voor preventie van overlast en criminaliteit. Zorgprofessionals en veiligheidspartners gaan beter samenwerken voor goede ondersteuning en zorg, ook in het belang van veiligheid en leefbaarheid.

Voor Welvarend Langedijk wordt een nieuwe economische visie opgesteld, de bedrijfsinfrastructuur ontwikkeld en gestreefd naar optimaal passende dienstverlening en ondersteuning aan bedrijven.

Het college wil dat iedereen zo lang mogelijk in een vertrouwde omgeving kan blijven wonen en jeugd moet tijdig en adequaat hulp krijgen wanneer nodig. Samenwerking met partners zoals Halte Werk, Jeugdhulp, GGZ en mantelzorgers is daarbij cruciaal. Gemeente Langedijk onderstreept het nationaal Sportakkoord van de Rijksoverheid dat zegt dat iedereen onbelemmerd in een veilige en gezonde omgeving plezier moet kunnen sporten.

Meedoen in Langedijk draait om participatie ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, beperking of seksuele voorkeur. Daarvoor is passend werk of onderwijs nodig, aandacht voor zelfredzaamheid en sociale netwerken, en voor taalontwikkeling.

Voor een prettige leefomgeving doet het college onderzoek naar de woningbehoefte, zowel lokaal als regionaal, en wat dit betekent voor de ruimtelijke ordening. Langedijk heeft veel te bieden voor inwoners en toeristen. Promotie en ontwikkeling van gebieden ondersteunen dat, net als uitvoering van het programma 'Langedijk ontwikkelt met water'.

Het streven is om de kwaliteit van de openbare ruimte weer op niveau te brengen. Het openbaar groen moet weer meer van iedereen zijn, fiets- en voetpaden moeten beter geschikt zijn voor de kwetsbare verkeersdeelnemers, wegen moeten ingericht worden met het oog op de toekomst. Ook wordt de mogelijkheid voor een glasvezelnetwerk in de gemeente onderzocht.

Het Klimaatakkoord en de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie zijn een aantal belangrijke voorbeelden die vragen om actie voor een duurzaam Nederland. Ook Langedijk draagt daar aan bij en stimuleert bewustwording en lokale initiatieven.

Voor het in standhouden of verbeteren van kwaliteit van bestuur, is bestuurskracht een vereiste. De voorspelbaarheid van gemeentelijke uitgaven
neemt af door factoren als een groter takenpakket, groeiende complexiteit en een steeds verder ontwikkelende maatschappij. Ook de voorspelbaarheid van inkomsten – grotendeels afhankelijk van het rijk – neemt af. Dit benadrukt des te meer de noodzaak om de gemeente financieel gezond te houden. Oftewel: ons huishoudboekje op orde te hebben. Daarbij wil het college een substantiële lastenverlichting van circa 10% van de OZB voor woningen.

SFbBox by casino froutakia

Meer weten over adverteren op Alkmaar Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@alkmaarcentraal.nl