De rekenkamercommissie van gemeente Alkmaar blikt 'gematigd positief' terug op het (sociale) woonbeleid tussen 2013-2020. De commissie vergeleek de Regionale Woonvisie 2013-2020 met genomen maatregelen en de ontwikkelingen . Een rapport met aanbevelingen is aan de gemeenteraad voorgelegd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat gemeente Alkmaar voor een groot aantal doelgroepen acties ondernam die pasten bij de Woonvisie. Het betreft hier sociaal woonbeleid met betrekking tot studenten, ouderen, starters, arbeidsmigranten, mensen die uit de maatschappelijke opvang re-integreren, woonwagenbewoners en een aantal bijzondere doelgroepen.

Wat de rekenkamercommissie opviel is dat de formulering van de doelen vaak niet SMART was. SMART staat voor: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch of tijdgebonden. In een aantal gevallen was het daarom lastig of niet mogelijk een oordeel te vellen over de genomen maatregelen en de resultaten.

De gemeenteraad wordt dan ook aangeraden het college van B&W te vragen om beter inzicht in de geldende regionale en lokale beleidskaders op woongebied, om de lokale doelen meer SMART te maken en om hier ook regionaal op te sturen.
Pin It